Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

i. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností Richard Pauer - 3P, Levočská 4, 040 12 Košice, IČO: 32530943, IČ DPH: SK1020651665, OÚ v Košiciach, číslo ŽR 805-7566, jako prodávajícím
a provozovatelem internetového obchodu www.silver.ag , a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.

ii. K zákazníkům přistupuje prodávající jednotně a poskytuje jim stejné výhody, ať už jsou spotřebitelé, či ne. Proto se na všechny zákazníky vztahují pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách.

iii. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně použijí i na koupě zboží prostřednictvím zákaznické linky.


2. Uzavření kupní smlouvy

i. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky.

ii. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě nebo prostřednictvím zákaznické linky návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 21 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.

iii. Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.


3. Odstoupení bez udání důvodu

i. Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. Prodávající nabízí možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu každému zákazníkovi, a to dokonce do 20 dnů od doručení zboží.

ii. Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat prodávajícího na e-mailu info@silver.ag nebo na tel. čísle 721 468 168. Je možné užít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné nalézt zde.

iii. Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. V případě odstoupení do 14 dnů od doručení zboží má zákazník nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy prodávající vyplatí pouze kupní cenu zboží. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.

iv. Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 20 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu Richard Pauer - 3P,
Levočská 4, 040 12 Košice, Slovenská republika. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.

v. Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. použije-li zákazník šperk i potom, co jej už jednou zkusil). Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám (např. v případě gravírovaného obalu) a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou).

vi. Od smlouvy nelze odstoupit v případě využití dárkové služby – tato možnost se vztahuje pouze na produkty samotné, ne na dárkové balení.


4. Reklamace

i. Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě poukázky. Dále je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník
i v případě, že se uvedená vada projeví později.

ii. Za vady na zboží odpovídá prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží.

iii. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

Upozornení:
Šperk nadměrně černá v následujících případech: používání agresivních pleťových přípravků s obsahem (i stopovým) sloučenin síry, čpavku či jiných solí, nadměrné pocení (zejména v létě), koupání se se šperkem v moři, lázních, chlórované vodě apod., mytí nádobí, podlahy (zejména SAVO) apod. se šperkem (zejména prsteny trpí).

iv. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail info@silver.ag nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle 721 468 168. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu Richard Pauer - 3P, Levočská 4, 040 12 Košice, Slovensko společně s vyplněným reklamačním formulářem, který je možné nalézt zde. V případě vyplňení formuláře bez pomoci zákaznické linky, je potřeba uvést vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

v. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

vi. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.

vii. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.


5. Způsob platby a dodání

i. Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

ii. Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt zde.

iii. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.


6. Další informace

i. Prodávající zákazníkům poskytuje různé slevy,a dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých zákazníka v každém jednotlivém případě prodejce informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

ii. V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

 

7. Obecné informace

i. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ii. Na tento zásilkový prodej realizovaný mezi prodejcem a spotřebitelem se vztahují všeobecně závazné platné předpisy Slovenské republiky, především příslušné ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákon č.223/2001 o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Přiměřeně se použijí jenom nevyhnutné kogentní ustanovení právního řádu České republiky (např. kogentní ustanovení Občanského zákonníku) a Evropské Unie.

iii. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění jsou Košice.

iv. Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na www.silver.ag včetně DPH. Do těchto cen není započítána cena za dodání zboží na místo určené spotřebitelem a balné. Cena za dodání zboží a balné je hrazena spotřebitelem podle platného ceníku v kapitole doprava, platba. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

v.Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz .

vi.Odchýlení se od obchodních podmínek je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto obchodních podmínek neaplikují.

vii. Obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.

 

8. Doložka rozhodného práva

i. Veškeré smluvní vztahy se rídí právním řádem Slovenské republiky s výjimkou nevyhnutných kogentních právních norem České republiky a Europské Unie. Příslušný soud je soud v místě sídla prodávajícího. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy je neplatné nebo se stane později neplatné nebo neúčinné zavazují se smluvní strany, že ho nahradí ustanovením, které nejvíce odpovídá původní vůli stran a účelu podle této smlouvy.

 

9. Vymezení odpovědnosti

i. Vyhrazujeme si právo na změnu technických, designových nebo jiných parametrů výrobků bez předchozího upozornění. I přes naši nejlepší snahu může dojít k omylům při technických, designových nebo jiných parametrech a vyobrazeních. Za tyto neneseme žádnou zodpovědnost.

Formulář pro odstoupení od smlouvy : zde(.pdf)

 

Puncovní značky šperky

 

Chcete se na neco zeptat? Napište nám.

Položky označené * jsou povinné

Kontrolný kód

i

Stříbrné, zlaté, diamantové a briliantové šperky Silver.Ag dodáváme do celého světa, v České republice například v těchto městech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice, Havířov, Zlín, Kladno, Most, Karviná, Opava, Frýdek-Místek, Karlovy Vary, Jihlava, Teplice, Děčín, Chomutov, Přerov, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Prostějov, Třebíč, Česká Lípa, Třinec, Tábor, Znojmo, Příbram, Cheb, Orlová, Kolín, Trutnov, Písek, Kroměříž, Šumperk, Vsetín, Valašské Meziříčí, Litvínov, Uherské Hradiště, Hodonín, Český Těšín, Břeclav, Krnov, Litoměřice, Sokolov, Nový Jičín, Havlíčkův Brod, Chrudim, Strakonice, Kopřivnice, Klatovy, Žďár nad Sázavou, Bohumín, Jindřichův Hradec, Vyškov, Blansko, Kutná Hora, Náchod, Jirkov, Mělník, Žatec, Hranice (okres Přerov), Beroun, Louny, Otrokovice, Kralupy nad Vltavou, Kadaň, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Ostrov, Svitavy, Bruntál, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Jičín, Rakovník, Neratovice, Benešov, Pelhřimov, Dvůr Králové nad Labem, Česká Třebová, Bílina, Varnsdorf, Slaný, Klášterec nad Ohří, Mariánské Lázně, Nymburk, Ústí nad Orlicí, Turnov, Chodov, Rokycany, Hlučín, Poděbrady, Zábřeh, Šternberk, Krupka, Říčany, Český Krumlov, Roudnice nad Labem, Aš, Tachov, Vrchlabí, Jaroměř, Vysoké Mýto, Nový Bor, Holešov, Vlašim, Uničov, Jeseník, Velké Meziříčí, Čelákovice, Kyjov, Veselí nad Moravou a další...

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení